RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medicon sp. z o.o., ul. Gagarina 1, 26-600 Radom

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Aneta Skonieczna e-mail: iodo.medicon.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 -30 lat w zależności od rodzaju danych i świadczonych usług

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

9. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

10. Pana/ Pani dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.